Verantwoording transcriptie Koocboec 1612


Gemakshalve zijn de recepten door ons genummerd. De oorspronkelijke foliëring en paginering staat tussen vierkante haakjes. De afkortingen (abbreviaturen) zijn stilzwijgend opgelost, evenals afkortingen zoals U.L. [ulieden] Waar nodig is de interpunctie gemoderniseerd, maar de spelling is vrijwel ongewijzigd overgenomen, met dien verstande dat u en v genormaliseerd zijn, evenals i en j.  Getallen in Romeinse cijfers zijn vervangen door Arabische cijfers. Verder zijn hedendaagse spellingregels gehanteerd voor het aaneenschrijven van woorden, bijvoorbeeld daeraf en soedat, en het weglatingsteken in samentrekkingen. 
Ook het gebruik van hoofdletters is aangepast aan hedendaags gebruik. 
De spatiëring in de druk is vaak van dien aard, dat moeilijk uitgemaakt kan worden of woorden al dan niet gesplitst of aaneengeschreven zijn. Met het oog op de niet-gespecialiseerde lezer is hiervoor in de transcriptie een lezersvriendelijk systeem gehanteerd dat filologisch weliswaar ongebruikelijk is, maar dat, naar wij hopen, het vlotte lezen bevordert. 
Zo zijn die woorden gesplitst weergegeven die in het Vroegnieuwnederlands zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld datmen wordt dat men, doeter wordt doet er. Daarentegen blijven als één woord getranscribeerd, voorbeelden als doetter, legse [leg ze], ghyt [gij het] en suldyse [zult gij ze]. Zetfouten zijn niet verbeterd.

 


[Home]      Laatste wijziging: 25-09-07